Nivo slider
This is an example of a HTML caption with a link.

En fristående grundskola för årskurs F-9 med särskola årskurs F-9
 
Var med och tyck till om hemsidan - enkät

Är det information som är svår att hitta eller information som saknas? Vill du att vi ska använda sociala medier eller har du något annat förslag på förbättring? Alla besökare är välkomna att vara med och tycka till om hemsidan genom att svara på en kortare enkät. Enkäten är öppen under hela april. Vi ser fram emot din medverkan!

Länk till enkäten

Elevförsäkring vid resa

Gå gärna in på S:t Erik Försäkrings hemsida sterikforsakring om du vill ta del av eller veta mer om Stockholms stads kollektiva olycksfallsförsäkring och elevreseförsäkring eller om du behöver göra en skadeanmälan. Har du frågor om försäkringsvillkor med mera går det också bra att kontakta deras kundansvariga, kontaktuppgifter finner du på hemsidan.

PDF-filen innehåller Traveller’s Safety Card

Tryck på visa för att läsa PDF-filen.

pdf


visa
Skolinspektionens information till föräldrar

Klicka på visa för att läsa PDF-filen direkt i din webbläsare.

pdf


visa
Veckans händelser

Veckans meny
Information om terminsavslutning

Skolavslutning_Sommar

Klass Datum Tid Plats
F-1 12 juni Kl. 09.00 Uppenbarelsekyrkan
2-3 12 juni Kl. 10.00 Uppenbarelsekyrkan
4-6 12 juni Kl. 08.00 Uppenbarelsekyrkan
7-9 12 juni Kl. 11.00 Uppenbarelsekyrkan
Särskolan 11 juni Kl. 15.00 Amfiteatern, Hägersten
Höstterminen börjar måndagen den 25:e augusti.

 

Skolavslutning_jul

Klass Datum Tid Plats
F-3 19 December
4-6 19 December  
7-9 19 December  
Särskolan 19 December

Månadsbladet

Månadsbladet – Klicka på visa för att läsa PDF-filen direkt i din webbläsare.

pdf


visa
Aktuellt från föräldragrupperna
Föräldrarådet

Information från föräldrarådets inledande möte med rektor Hans Larsson 2014-01-16

Rektorn hade fått en lista med frågor som inkommit från ett antal föräldrar. De flesta av dessa diskuterades under mötet. Allt hanns inte med vid detta första möte. Rektor Hans inledde med att berätta att det finns andra föräldragrupper som är engagerade i t ex nattvandring i närområdet, trafiksituationen runt skolan, en genusgrupp och föräldrar som haft kontakt med ankomstboendet som är granne med skolan. Hans förslag var att samordna verksamheten i de olika föräldrainitiativen under samma paraply. Vi i föräldrarådet ska se hur det kan göras.

 1. Hur ser luftsituationen ut på skolan?

Hasse berättade att skolan legat under gränsvärdena vid senaste mätningen i september i fjol. Med de nya ventilationssystemen är inomhusluften bättre. Utomhus blev situationen bättre när nya fastigheter byggdes mot E4:an. Elevernas mesta rasttid är på innergården dvs. från E4:an

 2. Status för ombyggnad/ ventilation på skolan?

Hasse: Skolan har beställt en ombyggnation av aulan som ännu ej är påbörjad. Sisab, bolaget som äger skolans lokaler, ska bygga en övervåning över delar av aulan som ska rymma två klassrum till högstadieelever. Aulan får efter ombyggnation lika stor golvytan som idag. Idag är aulan inte i bruk. Skolan sa upp hyresavtalet då aulan var så sliten. Ytan under den nya övervåningen ska rymma rörelserum för bl a särskolan. Aulan ska vara klar i augusti. Först då evakueras baracken eftersom rektorn befarar förseningar.

Västbergaskolan har fått fem miljoner för att bygga om skolgården– matsalsgården bort till idrottsplanen. Sisab var imponerade av elevernas engagemang i frågan. Elevråden bidrog med många kreativa förslag. Ventilationen är omgjord. Utöver att den kostade många miljoner tar den ett halvt klassrum per våningsplan i anspråk och ska nu fungera ordentligt efter vissa inkörsproblem.

 3. Tar skolan ut någon vinst och hur används den? Hur stor andel återinvesteras i verksamheten?

Hasse är idag ensam ägare av skolan. För att driva en bra skola måste man stoppa in alla medel man har. Skolan tar inte ut ngn vinst. Ingen försäljning till riskkapitalbolag kommer ske.

 4. Vad gör skolan åt den dåliga snöröjningen, istappar, sandning och belysning i skolans närområde?

Kommunen är ansvarig för detta och Hasse tipsar om att det kan vara mer effektivt om vi som föräldrar tar kontakt med stadsdelskontoret om att sanda och röja på gången mellan bollplan och skolan. Området har ingen belysning nu när lamporna kring planen är släckta. Den dörr på baksidan vid förskoleklasserna som flera i föräldragruppen använder anser Sisab att det är en utgång till den lilla utegården. Därför har man valt att inte snöröja eller ordna med belysning. Fotbollsplanen är idrottsförvaltningens ansvar och de vill inte ha belysning tänd när planen inte används. Föräldrarådet ska diskutera om hur vi kan gå vidare i denna fråga.

 5. Gympasalen är i dåligt skick. Städningen av gympasalen är dålig, gör att barn inte duschar alls. Vad gör ni åt det?

Hasse: Skolan använder salen mycket men på kvällstid används den av andra. Trots det är det skolan som sköter städning som sker på morgonen. Anläggningen är sliten och Hasse har föreslagit att en större anläggning kan byggas på samma plats. Men hittills har han inte fått någon respons på det.

Om det städas på morgonen hur kommer det sig att det är äckligt under dagen? Hasse: lukten i omklädningsrummen beror inte på dålig städning. Han tipsar igen om att kontakta Sisab som ansvarar för gympasalen direkt. Själva behöver vi får ta tillbaka frågan till eleverna/våra barn och ta reda på vad det är som är äckligt. Enligt Hasse borde det under dagtid inte vara pga dålig städning.

Föräldrarådet tar initiativ till en gemensam skrivelse till Sisab för att de ska förstå allvaret i situationen. Håll ögonen öppna för namninsamlingslappar i klasserna!

 6. Hur säkerställer och följer skolan upp att de resurser som sätts in för elever med särskilda behov är tillräckliga och ger önskad effekt?

Hasse: specialpedagoger och speciallärare finns. Skolan har gott rykte. Som regel har den inget problem att rekrytera lärare. Mycket resurser läggs på att inte ha 28-30 elever per klass.

 Hur utvärderas om rätt resurser sätts in?

Hasse: man får se på hur eleven har utvecklats. Om eleven haft disciplinproblem är det svårare att utvärdera. Ambitionen är att inkludera alla elever i klassen.

 Hur ser ni på läsplattor mm?

Hasse: Att finna bra arbetssätt kring läsplattor och andra IT-produkter är en aktuell fråga som skolan diskuterade så sent som i morse och håller på att utvärdera. Det är kostsamt för en skola att köpa och sätta nya produkter i bruk.

 7. Som förälder blir man orolig över resultatet i Pisaundersökningen. Hur ligger Västbergaskolan till och hur kan arbetet tänkas förändras till följd av resultatet?

Hasse: Västberga ska vara med i en testomgång (åk 9) nu i år. 2015 är själva Pisatestet. Pisaundersökningarna säger inget om en enskild skola. Hasse ser bristen på lärare med rätt kompetens som en förklaring till det dåliga resultatet i Sverige. På Västbergaskolan behöver dock bara tre lärare komplettera sin utbildning för att få full behörighet och denna fortbilning är igång. Andra problem relaterade till skolan är medias fokusering på skolans negativa utveckling, en fokusering som Hasse ser som destruktivt.

Eleverna på skolan klarar sig ganska väl. 100 procent har behörighet på ngn gymnasieutbildning och skolans elever höjer sina betyg när de börjar på gymnasiet. Betyder det att skolan sätter för låga betyg? Eller betyder det att eleverna har bra grund att bygga vidare på? Skolan har tidigare haft ett rykte om att vara en skola som sätter låga betyg/ställer höga krav. En nackdel om så vore fallet är att alla elever inte kommer in på de gymnasieprogram de i första hand vill komma in på. Skolan försöker fånga upp de elever som inte uppfyller sina mål. Hasse tror inte på sommarskola. Istället erbjuder Västbergaskolan lovskola, som nu över jullovet.

 8. Information om hur skolan resonerar i olika frågor som it-användning, läsinlärning, jämställdhet, hälsa och skolmiljö och läxhjälp.

Hasse: läsplattor används på alla stadier. Halvklassuppsättningar finns. Två heltidsanställda som arbetar med datorer/IT. Idag finns två datorsalar med fasta datorer. På sikt kommer datasalarna att utvärderas. Tidigare fanns flyttbara uppsättningar med bärbara datorer men de användes inte. Alla frågor hanns inte med utan får tas upp på nästa möte.

Föräldrarådet ska diskutera om hur vi kan gå vidare med frågorna.

9. Toaletterna är ofta väldigt äckliga, urin på golvet är legio – men det har till och med hänt att det funnits avföring där man inte vill hitta det. Elever håller sig.

Hasse känner inte igen sig i beskrivningen. De flesta toaletterna är rätt nya.

Det har förekommit toalettvakter på lägre stadier som ett sätt att komma tillrätta med toalettsnusk. Hur ofta städas toaletterna? Hasse: varje dag. Skulle man kunna städa WC oftare? Hasse: Det är en prioriteringsfråga. Idag har vi städning på eftermiddagarna. Hasse tar med sig frågan till ledningsgruppen. Vi enades om att det vore bra att blanda in elever, t ex genom elevråden, i frågan och göra dem medvetna om hur vi sköter toaletter.

Föräldrarådet följer upp vid nästa möte.

 10. Kan vi införliva genusarbetet i likabehandlingsarbetet?

Innan vi diskuterar genusfrågor kände vi att vi först ville kolla av med den genusgrupp som är aktiv på skolan för att se vilka frågor de har drivit och vad de kommit fram till.

 11. Hur kan vi sprida informationen från föräldrarådet till andra klasser, via hemsidan etc?

Hasse pekar på vikten av att samma info distribueras till alla för att undvika ryktesspridning. Vill inte skicka för mycket information till föräldrarna i t ex månadsblad. Risken är att de inte blir lästa. Hasse kollar upp om vi kan ha info på skolans hemsida. Om inte kan vi kanske länka till info som vi har på annan plats.

 Hur vill föräldrarna ha info om föräldrarådets arbete?

Mvh Föräldrarådet

 

 

pdf


visa
Läsårsdata
  Händelse Datum/Vecka År
skiing Sportlov Vecka 9 2014
easter Påsklov Vecka 16 2014
Studiedag_maj Studiedag 2 Maj 2014
Lovdag_maj Lovdag 30 Maj 2014
sun Skolavslutning 12 Juni 2014
utvarderingsdag Utvärderingsdag – alla fritidshem är stängda 16 Juni 2014
13augusti Upptaktsdag – Skolan är stängd 14 Augusti 2014
Skolstart Höstterminen börjar 25 Augusti 2014
snowflake Jullov 19 December 2014

Sjukanmälan - frånvaro

franvaro

Sjukt barn anmäls av målsman via Skola24 eller skolans telefonsvarare tfn: 08-563 161 00 före kl 8.00.  Barn i årskurs 3 ska sjukanmälas till Kobran tfn: 08-563 161 15. Om möjligt anges hur länge eleven kommer att vara frånvarande. Annars måste eleven sjukanmälas på nytt nästföljande dag.

Frånvaro som ej anmälts av målsman räknas som ogiltig frånvaro.

Elev som insjuknar under skoldagen skall kontakta handledare eller annan lärare innan eleven lämnar skolan.

Ledighetsansökan lämnas till handledaren som kan bevilja ledighet för fem dagar inom ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor.

 

Telefonnummer Contact

Telefonsvarare 08-563 161 00

Kobran 08-563 161 15

Vem kontaktar jag?

För att öka kvaliteten på skolans verksamhet är det viktigt att eventuella synpunkter och förslag på förbättringar kommer fram till oss. Vid synpunkter och förslag vänd dig i första hand till berörd lärare/personal, i andra hand respektive biträdande rektor eller rektor.

 

Under klass F-3, klass 4-6klass 7-9 och särskolan finns personallistorna med e-postadresser till personal för respektive arbetslag.

Om du har frågor eller förslag gällande hemsidan kan du skicka dem till:  info@vastbergaskolan.com

 

Direktlänkar till personallistorna:

Personal f-3 | Personal 4-6 | Personal åk 7 | Personal åk 8 | Personal åk 9 | Personal Särskolan |

V. 17
Tisdag
22-04-2014

Veckans soppa: Vegetarisk gulaschsoppa
Panerad fisk serveras med skagensås samt kokt potatis

Onsdag
23-04-2014

Veckans soppa: Vegetarisk gulaschsoppa
Kycklingpasta med curry

Torsdag
24-04-2014

Veckans soppa: Vegetarisk gulaschsoppa
Ratatouille serveras med bulgur

Fredag
25-04-2014

Veckans soppa: Vegetarisk gulaschsoppa
Fläskfilégryta serveras med ris

V. 18
Måndag
28-04-2014

Veckans soppa: Potatis och purjolökssoppa
Tomatiserad fiskgryta serveras med saffrans aioli samt kokt potatis

Tisdag
29-04-2014

Veckans soppa: Potatis och purjolökssoppa
Biff stroganoff serveras med ris

Onsdag
30-04-2014

Veckans soppa: Potatis och purjolökssoppa
Pannkakor

V. 19
Måndag
05-05-2014

Veckans soppa: Morotssoppa
Vegetarisk pasta

Tisdag
06-05-2014

Veckans soppa: Morotssoppa
Kalops serveras med kokt potatis samt rödbetor

Onsdag
07-05-2014

Veckans soppa: Morotssoppa
Köttfärslimpa serveras med gräddsås, kokt potatis samt lingon

Torsdag
08-05-2014

Veckans soppa: Morotssoppa
Fiskgratäng serveras med potatis puré

Fredag
09-05-2014

Veckans soppa: Morotssoppa
Kyckling i röd curry serveras med jasmine ris

V. 20
Måndag
12-05-2014

Veckans soppa: Rostad blomkålssoppa
Raggmunk och fläsk

Tisdag
13-05-2014

Veckans soppa: Rostad blomkålssoppa
Kokt torsk serveras med ägg och persiljesås samt kokt potatis

Onsdag
14-05-2014

Veckans soppa: Rostad blomkålssoppa
Pasta med biff och gorgonzola

Torsdag
15-05-2014

Veckans soppa: Rostad blomkålssoppa
Chili con carne serveras med ris samt gräddfil

Fredag
16-05-2014

Veckans soppa: Rostad blomkålssoppa
Fläskytterfilé serveras med pommes samt bearnaisesås